ข่าวเด่น

คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยนอกภาคเกษตร จ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี พร้อมเห็นชอบสินเชื่อนาแปลงใหญ่ 10 ล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยที่อยู่นอกภาคเกษตร ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน วงเงินในการดำเนินการ 12,750 ล้านบาท

ผู้มีรายได้น้อย, เงินชดเชย, รัฐบาล

ซึ่งจะจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคมนี้ โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท

นอกจากนี้นายณัฐพร ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร 2,000 แปลง

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวม 2,000 แปลง จำนวน 20,000 ล้านบาท, งบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน นี้ – เมษายน 2570 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2564 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันกู้ทั้งนี้ไม่เกินธันวาคม 2569

ข่าวจาก INN

CONTACT US : 085-8207733 EMAIL : IE_MEDIASHOP@YAHOO.COM
Copyrights © 2009 www.momoink.com All Rights Reserved.
counter